අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

19
දෙසැ2018
கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ”கலைஞர் சுவதம்” கௌரவிப்பு விழா - 2018

கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ”கலைஞர் சுவதம்” கௌரவிப்பு விழா - 2018

கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ”கலைஞர் சுவதம்” கௌரவிப்பு விழா...

18
දෙසැ2018
புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான விழிப்புணர் நிகழ்வு.

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான விழிப்புணர் நிகழ்வு.

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான விழிப்புணர் நிகழ்வு.புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான வீதியோர விழிப்புணர்...

18
දෙසැ2018
கிராமமட்ட நடமாடும் சேவை

கிராமமட்ட நடமாடும் சேவை

கிராமமட்ட நடமாடும் சேவை2018-12-18 நிந்தவூர் பிரதேச செயலகத்தினால் ஏற்பாடு...

01
නොවැ2018
வன ரூப மர நடுகைத்திட்டம் - 2018

வன ரூப மர நடுகைத்திட்டம் - 2018

வன ரூப மர நடுகைத்திட்டம் - 2018 வன...

Scroll To Top